58 303 17 75 biuro@abr.pl ul.Mokra 22A Jankowo Gdańskie

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Konsekwencje braku odpowiedniego ubezpieczenia

Utrata odbiorców i dostawców ( utrata rynku )

Utrata płynności finansowej

Utrata zdolności kredytowej

Bankructwo Firmy

Możliwy Regres do prywatnego majątku Kadry zarządzającej lub strata majątku prywatnego

Otoczenie wewnętrzne oraz zewnętrzne zagraża w większym lub mniejszym stopniu realizacją różnego rodzaju ryzyk. Wypadki podczas prowadzenia działalności lub z tytułu posiadania mienia zdarzają się i będą się zdarzać, niektóre z nich mogą spowodować znaczące straty finansowe, a inne wywołują mniejsze skutki. Mogą zaistnieć u Ciebie lub u Twoich dostawców lub odbiorców.

Naszym zadaniem i celem jest przygotowanie zabezpieczenia finansowego (ubezpieczenia), aby realizacja ryzyk nie okazała się dla Naszego klienta katastrofą ekonomiczną dla Firmy i niejednokrotnie prywatnego majątku.

Statystyki są okrutne, w śród dużych Firm francuskich dotkniętymi poważnymi szkodami majątkowymi, które nie posiadały adekwatnego ubezpieczenia:  

29% przetrwało dzięki posiadanym rezerwom,

                                                           28% firm zbankrutowało w okresie 3 lat od szkody,

                                                                                                                                      43% nie wznowiło działalności po szkodzie.

 

Bezpieczeństwo, które oferujemy Naszym klientom to zabezpieczenie ich w taki sposób, aby w razie realizacji negatywnych zdarzeń mogli wznowić swoją działalność lub znacząco ograniczyć straty finansowe.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. Jest  ono  proporcjonalne  do  prawdopodobieństwa  wystąpienia  tego  zdarzenia i  do wielkości strat, które może spowodować.
Czasami trudno nam wyobrazić sobie możliwe scenariusze realizacji ryzyka i jego skutki. Nie wszystko od razu jest widoczne, a  do zidentyfikowania ryzyk podlegających ubezpieczeniu, których „nie widzimy” z racji ich bliskości lub przyzwyczajenia niezbędna jest analiza doświadczonego brokera – dlatego jesteśmy na rynku i do dyspozycji naszych Klientów.

ABR Sp. z o.o. zarządza ryzykami ubezpieczeniowymi: majątkowymi, transportowymi, komunikacyjnymi, osobowymi, lotniczymi, morskimi, przemysłowymi, odpowiedzialności cywilnej, finansowymi – utratą zysków (business interruption insurance), ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych (Directors & Officers) oraz innymi. Pomagamy również  w uzyskiwaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

AUDYTY

Celem audytu jest porównanie obecnego stanu z oczekiwanym
Jak realizujemy cel ?

Współpraca z ABR Sp. z o.o. zapewnia indywidualne rozpoznanie ryzyk ubezpieczeniowych i wprowadzenie propozycji rozwiązań. Audyt kończy się wnioskami, zaleceniami, propozycjami kierunków dalszych działań. Najczęściej Nasi klienci zlecają Nam wprowadzenie zatwierdzonych zmian, modyfikację programów, wprowadzenie zatwierdzonego rozwiązania, monitoring wprowadzonego rozwiązania, a w przypadku konieczności – korektę i przystosowanie wprowadzonych zadań do zmieniających się potrzeb. Osoby wykonujące audyt są Certyfikowanymi Audytorami Wewnętrznymi Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Nasze dotychczasowe doświadczenie (jesteśmy na rynku od 1999 roku) dowodzi, że współpraca z nami przynosi wymierne korzyści ekonomiczne oraz wprowadza lepszy komfort pracy kadry odpowiedzialnej w obszarze zastosowania optymalnych mechanizmów zabezpieczenia majątku Państwa Firmy i niejednokrotnie osobistego majątku kadry Zarządzającej.

ABR Sp. z o.o. jest autoryzowanym partnerem rynku Lloyd’s, do którego transferujemy ryzyka, których rynek lokalny nie jest w stanie „udźwignąć” lub nie jest jeszcze na nie przygotowany.